دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 1-324 
معیارهای تعمیم مجازات محاربه در افعال جنایی نیروهای مسلح

صفحه 69-93

کیومرث کلانتری؛ جعفر صادق منش؛ رحیم رحیمی میلاشی


تعارض اصل و ظاهر در فقه مذاهب اسلامی

صفحه 227-255

سید ابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


بررسی عوامل ایجاد مسئولیت شاهد در فقه امامیه و حنفیه

صفحه 257-274

فاطمه رجایی؛ سید جواد خاتمی؛ سید محسن آزیز؛ زهرا شم آبادی


اعتبارسنجی احراز ظنی عدالت شهود از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

صفحه 275-297

مهدی قلی پور خانقاهی؛ سید مهدی صالحی؛ محمدحسن جوادی