دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 1-346 
رهن مال مشاع

صفحه 93-113

عباس میرشکاری؛ افروز صمدی


تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی

صفحه 115-135

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمدصادق طباطبایی


حکم مطلاق در مذاهب اسلامی

صفحه 153-171

محمدعادل ضیائی؛ عبدالصمد مرتضوی


تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص

صفحه 249-270

حسین ناصرخاکی؛ علیرضا عسگری؛ احمد مرادخانی


نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران

صفحه 297-316

محمود حق بجانب؛ احمدرضا توکلی؛ محمدعلی حیدری