بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 105-125

سید محمدصادق موسوی؛ محمد روشن؛ محمد امین فرد؛ حمید فرشی


تحلیل انتقادی مبانی فقهی ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر فقه مقارن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 105-131

غلامرضا آشوری؛ حجت الله فتحی؛ محمدعلی حیدری


تداخل جنایات موجب قصاص در فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 107-130

علی‌اکبر فرح‌زادی؛ نرگس فهیم


واکاوی ادله انتقال وثیقه از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 11، شماره 21، تیر 1402

10.22034/fm.2023.171196

محمدابراهیم داودآبادی فراهانی؛ جلیل قنواتی؛ محمود قیوم زاده


وقف پول در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل‌سنت

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 85-103

محمدرضا ضمیری؛ مهدیه رضائی


پیوند عضو پس از اجرای حد و قصاص از دیدگاه مذاهب فقهی

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 105-122

محمد جمالی؛ مصطفی ذوالفقارطلب


وقف نابالغ در مذاهب فقهی اسلامی

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 109-129

مرتضی رحیمی


حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 109-131

محمدرضا رضوان طلب؛ حسین داورزنی؛ محمدصالح مصلح


مقایسه محاربه با مفاهیم مشابه

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 111-129

علی‌اکبر فرح‌زادی؛ سید کامران فتح‌اللهی


تأملی در مالکیت خمس در عصر غیبت

دوره 4، شماره 8، دی 1395، صفحه 117-135

رمضانعلی تقی زاده چاری؛ علی پیردهی حاجیکلا


تبری از عیوب مبیع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 131-150

عبدالجبار زرگوش نسب


توهین به مقدسات از نظر فقه مذاهب اسلامی و منشور بین‌المللی حقوق بشر

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 133-155

محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ میثم محمدی


شرط تنصیف دارایی زوج از منظر اهل‌سنت و عدم تأثیر تزاید اموال زوجه بر اجرای حقوقی آن

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 135-156

سعیده لطیف زاده؛ محمد بهرامی خوشکار؛ سیده زهرا شهری نژاد


ضمانت اجرای شرط فعل و آثار آن در مذاهب خمسه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 21، تیر 1402

10.22034/fm.2023.168493

احمد رضوانی مفرد؛ میثم محمدی؛ مریم زیوری مهربان


محدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 99-112

مهدی رهبر


متعه طلاق در مذاهب فقهی اسلامی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 133-155

مرتضی رحیمی؛ محمدهاشم پورمولا


واکاوی مشروعیت باروری پس از مرگ در فقه امامیه با رویکردی به آرای فقهای اهل سنت

دوره 4، شماره 8، دی 1395، صفحه 137-165

سید حسین صفایی؛ حسن فدایی؛ امین امیرحسینی


دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 143-168

محمدجواد محقق نیا؛ علاءالدین زعتری؛ محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ محمد عبدالمجید الغبرة


بازکاوی تطبیقی جمع دو سوره در نماز واجب

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 151-168

محمد امامی؛ سید علی دلبری