دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی آثار و ضمانت اجرای شرط فعل در مذاهب خمسه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

احمد رضوانی مفرد؛ میثم محمدی؛ مریم زیوری مهربان


جایگاه حق فرهنگی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی حق تعلیم و تعلّم و حق آزادی عقیده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

جواد شایانفر؛ سید محمد حسینی؛ عابدین مؤمنی


واکاوی ادله انتقال وثیقه در فقه اسلامی وحقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی؛ جلیل قنواتی؛ محمود قیوم زاده


‌‌‌‌‌‌حکم تلاوت قرآن در دوران عادت ماهیانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

سالم افسری؛ سوگند کریمی


بررسی تطبیقی مبانی جرم انگاری جرایم فرهنگی در فقه امامیه و فقه شافعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

فاطمه ره انجام؛ مهدی رهبر؛ شکیبا امیرخانی


نقد مبانی نظریة عدم التزام به مذاهب مدون فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

ابوبکر احمدی؛ جلیل امیدی؛ محمد جمالی؛ یونس فرهمند