سرمقاله: فقه مقارن و تطور آن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 5-16

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی


مالیت منافع و اختلافات مترتب بر آن در مذاهب اهل‌سنت

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 5-30

محمدعادل ضیائی؛ محمدعزیز حسامی


سرمقاله: فقه و امت اسلامی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 5-6

عابدین مؤمنی


بیع شرط در فقه مذاهب اسلامی

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 5-28

احمد مبلغی؛ علیرضا آبین؛ مهرداد جمشیدیان


سرمقاله: آرمان فقه مقارن

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 5-7

عابدین مؤمنی


سرمقاله: فقه مقارن راهی برای کشف حقیقت

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 5-9

عابدین مؤمنی


سرمقاله: جایگاه اختلاف در فقه مقارن

دوره 4، شماره 8، دی 1395، صفحه 5-13

عابدین مؤمنی


ماهیت پول از منظر فقه اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 5-39

مهدی رهبر؛ منیره خطیبی


سرمقاله: اختلاف حرام و مجاز در فقه مقارن

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 5-15

عابدین مؤمنی


تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 5-28

مجید دهقان؛ حسنعلی علی‌اکبریان


اجتهاد در اجتهاد

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 5-38

عابدین مؤمنی


تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 5-26

محمدحسین مختاری؛ سهیل احمدی


بازپژوهی در حکم روزه عاشورا

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 5-28

حمید کوه پیما؛ پرویز رستگارجزی


رویکردی مقاصدی به شرطیت طهارت مولد در احکام شرعی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 5-29

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مرضیه داودی


جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 27-46

محمد جعفری هرندی


مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 29-58

سعید خردمندی


بررسی آرای فقهی فریقین در مسائل اجتماعی شبیه سازی انسان

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 39-56

محمدحسین مختاری؛ مرتضی آقامحمدی


آثار تخلف ولی‌قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 41-76

خدیجه مرادی؛ مستانه امیری


بررسی کیفیت انتقال حق در نتیجه انتقال عین در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 47-72

سید محمد رضوی؛ سید علی رضوی


ارزیابی اجتهاد عامی در دیدگاه ابن‌حزم

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 57-76

جلال جلالی زاده؛ نامیق نیریزی


حقوق معلولین در فقه فریقین

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 59-85

حسن ابوطالبی؛ محمد جعفری هرندی؛ سید محمدرضا آیتی