کلیدواژه‌ها = مجازات
باز‌اندیشی جرم انگاری ارتداد با رویکرد مقاصدی

دوره 11، شماره 21، تیر 1402، صفحه 203-237

10.22034/fm.2023.184088

محمود خوشخبر؛ محمود ویسی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ احمد فلاحی


واکاوی فقهی حقوقی ادله قرآنی اضطرار

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 25-47

سید رسول آقایی؛ عادل ساریخانی


واکاوی ادله تأثیر حدود بر عقوبت اخروی در فقه اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 101-124

محمد صحرایی اردکانی


حکم فقهی مجازات انسان زنده با سوزاندن در مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 151-172

علیرضا عابدی سرآسیا؛ اعظم امینی


اختیار قاضی در عفو مجرمان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 7-23

عابدین مؤمنی؛ اصغر اجداد


اجرای علنی مجازاتها‌ از دیدگاه فقه مقارن و تأثیر مقتضیات زمان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 25-44

سید علی حسینی اشکوری؛ بهنام دارابی