نویسنده = ������������ ����������
رویکردی مقاصدی به شرطیت طهارت مولد در احکام شرعی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 5-29

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مرضیه داودی