نویسنده = ���������������� ����������
امکان سنجی تجزیه پذیری حق فسخ از منظر حقوق ایران و مصر و فقه اسلامی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 207-226

منوچهر صادقی؛ اباست پورمحمد؛ رضا سکوتی نسیمی