نویسنده = ������������ ������ ��������
واکاوی فقهی حقوقی ادله قرآنی اضطرار

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 25-47

سید رسول آقایی؛ عادل ساریخانی