نویسنده = ���������� ������������������ ������ ������
نگاهی به دیدگاه فقهای مذاهب خمسه پیرامون اثر زنا و لواط بر حرمت مصاهرت

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 95-114

سید علی هاشمی خانعباسی؛ مرتضی آقایی