نویسنده = ������������ ��������������
وقف پول در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل‌سنت

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 85-103

محمدرضا ضمیری؛ مهدیه رضائی