نویسنده = �������������� ����������������
تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 5-26

محمدحسین مختاری؛ سهیل احمدی


بررسی آرای فقهی فریقین در مسائل اجتماعی شبیه سازی انسان

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 39-56

محمدحسین مختاری؛ مرتضی آقامحمدی