نویسنده = محمد جعفری هرندی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل فقهی و حقوقی شرط رشد در امور جزایی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 139-168

میراحمد موسوی اقدم؛ محمد جعفری هرندی


2. جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-46

محمد جعفری هرندی


3. حقوق معلولین در فقه فریقین

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 59-85

حسن ابوطالبی؛ محمد جعفری هرندی؛ سید محمدرضا آیتی


4. رابطه استفاده از قیاس و دلیل عقل در استنباط احکام

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-54

محمد جعفری هرندی


5. اسباب اختلاف فقها در تفسیر متن

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-47

محمد جعفری هرندی؛ بهنام دارابی