نویسنده = محمد جعفری هرندی
اعتبار لعان در مواجهه با فناوریهای نوین در فقه و حقوق ایران

دوره 11، شماره 21، تیر 1402

10.22034/fm.2023.186643

زهرا نجفی فیروز آباد؛ محمد جعفری هرندی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


بازخوانی آراء و ادله فقهی مذاهب اسلامی در مسئله بلوغ (با تأکید بر مخاطب‌شناسی روایات این حوزه)

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 175-200

سید محمد کیکاوسی؛ محمدرضا شاهرودی؛ محمد جعفری هرندی


تحلیل فقهی و حقوقی شرط رشد در امور جزایی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 139-168

میراحمد موسوی اقدم؛ محمد جعفری هرندی


جایگاه سنت حاکی از داوری یا نحوه اجرای حکم در تشریع

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 27-46

محمد جعفری هرندی


حقوق معلولین در فقه فریقین

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 59-85

حسن ابوطالبی؛ محمد جعفری هرندی؛ سید محمدرضا آیتی


اسباب اختلاف فقها در تفسیر متن

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 29-47

محمد جعفری هرندی؛ بهنام دارابی