نویسنده = جلیل امیدی
نقد مبانی نظریه عدم التزام به مذاهب مدون فقهی

دوره 11، شماره 21، تیر 1402

ابوبکر احمدی؛ جلیل امیدی؛ محمد جمالی؛ یونس فرهمند


مطالعه تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره دلالت نهی بر فساد عقد

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 223-245

سید فاضل رستمی؛ جلیل امیدی؛ مصطفی ذوالفقارطلب