نویسنده = �������������� ��������������
دلیل نفی غرر و میزان اثرگذاری آن بر معاملات

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 33-54

محمدعلی تسخیری