نویسنده = ��������������� �������������� ������������������
سرمقاله: فقه مقارن و تطور آن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 5-16

عبدالکریم بی‌آزار شیرازی