نویسنده = �������������� ������
ضابطه‌انگاری نفوذ تصرفات بیمار متصل به موت با رویکردی بر فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 149-173

علی‌اکبر فرح‌زادی؛ علی کشاورز؛ محمدامین ملکی