نویسنده = ���������� ���������� ��������
اختلافات امام غزالی با امام شافعی در اصول فقه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 81-100

محمدعادل ضیائی؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ جلال جلالی زاده؛ جهانگیر محمدی


واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 197-218

جلال جلالی زاده؛ ناصر مریوانی؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ علی صارمی


ارزیابی اجتهاد عامی در دیدگاه ابن‌حزم

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 57-76

جلال جلالی زاده؛ نامیق نیریزی