نویسنده = ���������� �������������� ��������
تبیین مبانی تعدیل قضایی در مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 37-56

زینت جعفری فشارکی؛ محمد جعفری فشارکی