نویسنده = محمدجواد محقق نیا
دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 143-168

محمدجواد محقق نیا؛ علاءالدین زعتری؛ محمدحسن ابراهیمی سروعلیا؛ محمد عبدالمجید الغبرة