نویسنده = ���������� �������������� �������� ����������
احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضای عقد از دیدگاه فقه مقارن

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 219-244

سیده فاطمه حسینی میرصفی