نویسنده = ������ ������������������ ��������
مقایسه آثار مدنی ارتداد در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 271-296

جلیل شیعه علی؛ عباس شیخ الاسلامی