نویسنده = ������������ ������������������
تأثیر مصلحت اجتماعی در حکم فقهی فرزندخواندگی در مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 77-109

سید محمدصادق موسوی؛ عبدالحمید طالبی