نویسنده = ������������ ��������
تلازم تمسک به ظواهر نصوص با گسترش تکفیر در مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 5-26

محمدحسین مختاری؛ سهیل احمدی