نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی اجتهاد عامی در دیدگاه ابن‌حزم

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 57-76

جلال جلالی زاده؛ نامیق نیریزی