نویسنده = ������������ �������� ��������
مالکیت معدن در فقه امامیه با رویکردی به دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنت

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 111-133

کریم کوخایی زاده؛ قدرت الله نیازی؛ احمد رضوانی مفرد