نویسنده = �������� �������� �������������������� ��������