نویسنده = ������������������ ����������
بررسی آرای فقهی فریقین در مسائل اجتماعی شبیه سازی انسان

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 39-56

محمدحسین مختاری؛ مرتضی آقامحمدی