نویسنده = ������������ ������ ��������
واکاوی مشروعیت باروری پس از مرگ در فقه امامیه با رویکردی به آرای فقهای اهل سنت

دوره 4، شماره 8، دی 1395، صفحه 137-165

سید حسین صفایی؛ حسن فدایی؛ امین امیرحسینی