نویسنده = ������ �������� ���������� ����������������
تأملی در مالکیت خمس در عصر غیبت

دوره 4، شماره 8، دی 1395، صفحه 117-135

رمضانعلی تقی زاده چاری؛ علی پیردهی حاجیکلا