نویسنده = ���������� ���������� ���������� ��������