نویسنده = ������������ ����������
بررسی عوامل ایجاد مسئولیت شاهد در فقه امامیه و حنفیه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 257-274

فاطمه رجایی؛ سید جواد خاتمی؛ سید محسن آزیز؛ زهرا شم آبادی