نویسنده = ���������������� ��������
مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 29-58

سعید خردمندی