نویسنده = �������������� �������� ���������� ����������������
رویکردی مقاصدی به شرطیت طهارت مولد در احکام شرعی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 5-29

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ مرضیه داودی


تفریق بین زوجین به سبب ناتوانی زوج در تأمین نفقه زوجه در فقه اسلامی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 107-138

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی