نویسنده = ���������� ���������������� ������ ����������
قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 17-53

بیژن عباسی؛ سید مجتبی حسینی الموسوی