نویسنده = ������������ ������ ����������������
مبانی و مستندات خیار غبن در فقه مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 139-156

سید محمدهادی مهدوی