نویسنده = ���������� ���������� ��������
زندان زدایی از منظر فقه مقارن

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 255-282

عبدالواحد جهید؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم