نویسنده = ������������ ������ ������
بازکاوی تطبیقی جمع دو سوره در نماز واجب

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 151-168

محمد امامی؛ سید علی دلبری