نویسنده = ������������ ����������
آثار تخلف ولی‌قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 41-76

خدیجه مرادی؛ مستانه امیری