نویسنده = ���������������� ��������
عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 61-82

محمدرضا فلاح تفتی؛ سید محمد حسینی؛ عابدین مؤمنی؛ حسین داورزنی


حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 109-131

محمدرضا رضوان طلب؛ حسین داورزنی؛ محمدصالح مصلح