نویسنده = �������������� �������������� ��������������