نویسنده = ���������� �������� ��������������
حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 109-131

محمدرضا رضوان طلب؛ حسین داورزنی؛ محمدصالح مصلح