نویسنده = �������������� ������ ������������ ������������
وصیت واجب در احوال شخصیه کشورهای اسلامی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 213-229

علیرضا انتظاری نجف آبادی؛ سیامک قیاسی