نویسنده = ������������ ������ ��������
مطالعه تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره دلالت نهی بر فساد عقد

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 223-245

سید فاضل رستمی؛ جلیل امیدی؛ مصطفی ذوالفقارطلب


مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 77-99

محمدعادل ضیائی؛ سید فاضل رستمی