نویسنده = ���������� ����������������
مرتبه‌پذیری مفهوم بلوغ و گونه‌های مسئولیت ناشی از آن در فقه مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 175-193

سعید نظری توکلی؛ محمدصالح مصلح


حکم جمع میان همسر و دختر برادر یا خواهر در ازدواج از دیدگاه فقهای اسلامی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 109-131

محمدرضا رضوان طلب؛ حسین داورزنی؛ محمدصالح مصلح