نویسنده = ������������ ����������
اجاره بلندمدت از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 197-223

مرتضی رحیمی


متعه طلاق در مذاهب فقهی اسلامی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 133-155

مرتضی رحیمی؛ محمدهاشم پورمولا


وقف نابالغ در مذاهب فقهی اسلامی

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 109-129

مرتضی رحیمی