نویسنده = ������������ ����������
تأثیرات تاریخ اسلام بر فقه مسلمانان

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 283-302

مصطفی صادقی