نویسنده = �������� ���������� ����������
شرط تنصیف دارایی زوج از منظر اهل‌سنت و عدم تأثیر تزاید اموال زوجه بر اجرای حقوقی آن

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 135-156

سعیده لطیف زاده؛ محمد بهرامی خوشکار؛ سیده زهرا شهری نژاد