نویسنده = ������������ ������ ��������
اناطه عزل به اذن زوجه از دیدگاه مذاهب خمسه

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 55-75

محمد سرمستی؛ علی اکبر جهانی