نویسنده = ���������� �������������� ��������
بررسی آثار و ضمانت اجرای شرط فعل در مذاهب خمسه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

احمد رضوانی مفرد؛ میثم محمدی؛ مریم زیوری مهربان